Image

RSC คือ...?

RSC ย่อมาจาก Road Safety Campus

ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นในโรงเรียนโดยขึ้นทะเบียนกับบริษัทกลางฯ ภายใต้ชื่อ “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” หรือ RSC เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยมุ่งหมายให้เกิดจิตสำนึกและทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยตั้งแต่เป็นเยาวชน ภายใต้แนวคิด

“ส่งเสริมให้เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ”
ที่มา

การริเริ่มก่อตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ซึ่งเป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พุทธศักราช 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2540 นอกจากบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว บริษัทกลางฯ ยังกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการร่วมรับผิดชอบ และเสริมสร้างคุณค่าสังคมด้านการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ควบคู่ไปกับการให้บริการประชาชนด้วย
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชน เป็นแกนนำเพื่อป้องกัน หรือลดอุบัติเหตุในอนาคต

2. เป็นเครื่องมือเสริมสร้างพัฒนาการทักษะชีวิตที่ จำเป็นด้านความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ชีวิตใน วัยเด็กที่ยังสมบูรณ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุตลอดชีวิต

3. ทำหน้าที่สร้างบุคคลและสร้างองค์ความรู้ต้นแบบ ให้สังคมได้เรียนรู้และตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน

4. เป็นกลไกขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวในการ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ด้วยศักยภาพและ ความคิดสร้างสรรค์ของพลเมืองรุ่นหนุ่มสาว Active Youth ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Culture) ให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
การส่งเสริมให้ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” เรื่องความปลอดภัย ทางถนน นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะ Road Safety Skills และพัฒนาการเป็นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย [Safety Conscious]จากการได้ลงมือทำกิจกรรมต่างๆ แล้ว เด็กๆ ยังได้เรียนรู้แนวคิดพึงประสงค์ 3 ประการในการใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้วย คือ

1. ได้เรียนรู้ เรื่องการมีสติในการใช้ถนนอย่างปลอดภัย เมื่อได้ ทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความปลอดภัยทางถนนแล้ว เด็ก ๆ จะรู้จักระมัดระวัง เมื่อพบจุดเสี่ยงหรือคาดการณ์ว่าจะมี ความเสี่ยงบนถนน

2. ได้เรียนรู้เรื่อง การมรวินัยในการใช้ถนนอย่างปลอดภัยสี่งนี้จะได้จากากรอบรมภาคทฤษฎี การสังเกตและการเก็บข้อมูล ทำให้มีความตระหนักเกิดขึ้น

3. ได้เรียนรู้เรื่อง ความมีน้ำใจในการใช้ถนนร่วมกับสาธารณะได้ อย่างปลอดภัย

RSC (ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา) แม้จะเป็นกิจกรรมเสริม ของเด็กๆ ในสถานศึกษา แต่สามารถปกป้องและรักษาชีวิตเล็กๆ ให้เติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ ด้วยจิตสำนึกและทักษะที่เด็กๆ ได้ลงมือทำเองอย่างจริงจังและเข้มแข็ง จะพัฒนาการเป็นเกราะป้องกัน ตัวในการก้าวผ่านความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุบน ท้องถนนวันแล้ววันเล่า ที่ต้องอาศัยถนนเพื่อการเดินทางตลอดชีวิต