HOME

Avatar


โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

9/13 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000ชุมชนตันแบบส่งเสริมความปลอดภัยรู้วินัยจราจร
โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

1.นายอรรถนนท์ แบบพิมาย  ประธานกรรมการ
2.น.ส.วาสินี คชกูล  รองประธานกรรมการ
3.น.ส.ชนานนท์ ไหนแพง  รองประธานกรรมการ
4.น.ส.วาสนา แก่นพิมาย  รองประธานกรรมการ
5.นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันท  กรรมการ
6.นาย ไชยยันต์ จันดากูล  กรรมการ
7.นาย กฤษณะ หินตะ  กรรมการ
8.นาย ณัชพล บุญรักษา  กรรมการ
9.นาย อโนชา ภาคแก้ว  กรรมการ
10.นาย สหชัย สุภาพ  กรรมการ
11.นางสาวณัฐฐินันท์ สุดอาส  กรรมการ
12.นางสาวปัทมวรรณ จันทร์ประทีป  กรรมการ
13.นางสาววาริณี แสนเจ๊ก  กรรมการ
14.นางสาวพลอยวรินทร์ กลิ่นทอง  กรรมการ
15.นางสาว ชนากานต์ ไหมแพง  กรรมการ