HOME

Avatar


โรงเรียนคงคาราม

เลขที่ 346 หมู่ 4 ถนน บันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000กิจกรรมที่ 7 อบรมการทำใบขับขี่
กิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

1.นายโยธิน สินเธาว์  ประธานกรรมการ
2.นายจักกฤษณ์ จุ่นอยู่  รองประธานกรรมการ
3.นางสาวญาดา บุญใหญ่  กรรมการ
4.นางสาวเพียงรวี สังข์สวาท  กรรมการ
5.นายปราบดา ปรีเปรม  กรรมการ
6.นายปพน บัวจีน  กรรมการ
7.นายทักษ์ดนัย บุญรอดน้อย  กรรมการ
8.นางสาวพรไพลิน ปานแก้ว  กรรมการ
9.นายสิทธิโชค ทองชั่ง  กรรมการ
10.นายปัญจพล จินดาทอง  กรรมการ
11.นายณัฐวุธ อยู่เจริญ  กรรมการ
12.นายเพชรสรวิศ แย้มถนอม  กรรมการ
13.นายสาธิต แจ่มแสง  กรรมการ
14.นายวีรพงศ์ ชาแกระ  กรรมการ
15.นายรัฐธรรมนูญ บัวเชื่อม  กรรมการ