HOME

Avatar


โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน)
86 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 15 38
เจ้าหน้าที่ - 2
นักเรียน 503 561
รวมทั้งหมด 1,119คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 13
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 623
รถโรงเรียน/รถเดือน 1
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 25
  662
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 25 0 0
2560 18 0 0
2561 8 0 0
51 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 662
อยู่ระหว่างดำเนินการ 402
รวม 1064
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 55
รวม 55
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 662
อยู่ระหว่างดำเนินการ 457
รวม 1119
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1064 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 55 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1119 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 11
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 11
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 11
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 11
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 11 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 11 คน