HOME

Avatar


โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ตำบล กุดชุม อำเภอ กุดชุม ยโสธร 35140 โทร 045789101

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุริยศุภกรณ์ แสนโท โทร 0818795496

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 35 70
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 897 922
รวมทั้งหมด 1,924คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 109
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 47
รถโรงเรียน/รถเดือน 316
รถโดยสารสาธารณะ 93
เดินมารร. 5
  570
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 33 0 0
2559 16 0 0
2561 51 0 0
2562 8 0 0
108 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 554
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1265
รวม 1819
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 16
อยู่ระหว่างดำเนินการ 89
รวม 105
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 570
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1354
รวม 1924
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1819 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 105 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1924 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 55
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 10
รถอื่นๆ 0
รวม 76
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 8
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 10
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 55
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 12
รถอื่นๆ 0
รวม 86
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 76 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 10 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 86 คน