HOME

Avatar


โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปภัมภ์

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 โทร 045791035

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธงชัย พลอยอ่ำศรี

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 60 85
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 930 1,324
รวมทั้งหมด 2,399คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 94
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 51
รถโรงเรียน/รถเดือน 172
รถโดยสารสาธารณะ 114
เดินมารร. 19
  450
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 2 0 0
2561 9 0 0
11 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 450
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1804
รวม 2254
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 145
รวม 145
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 450
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1949
รวม 2399
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2254 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 145 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2399 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 53
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 1
รวม 65
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 53
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 1
รวม 65
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 65 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 65 คน