HOME

Avatar


โรงเรียนบ้านหัวฝาย

โรงเรียนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 25 10
เจ้าหน้าที่ 15 15
นักเรียน 200 70
รวมทั้งหมด 335คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 39
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 114
รถโรงเรียน/รถเดือน 226
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 112
  491
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 464
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 270
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 27
อยู่ระหว่างดำเนินการ 38
รวม 65
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 491
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 335
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 270 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 65 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 335 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 11
รถจักรยานยนต์ 6
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 18
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 14
รถกระบะ 5
รถอื่นๆ 0
รวม 19
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 11
รถจักรยานยนต์ 6
รถเก๋ง 14
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 37
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 18 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 19 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 37 คน