HOME

Avatar


โรงเรียนบ้านหัวฝาย

โรงเรียนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ประกวดวาดรูป สร้างความปลอดภัยทางถนน
ประกวดคำขวัญ สร้างความปลอดภัยทางถนน
บันทึกจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียน
สำรวจการเดินทางมาโรงเรียนบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 7 19
เจ้าหน้าที่ 1 0
นักเรียน 245 231
รวมทั้งหมด 503คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 30
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 96
รถโรงเรียน/รถเดือน 0
รถโดยสารสาธารณะ 239
เดินมารร. 138
  503
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 476
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
รวม 476
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 27
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
รวม 27
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 503
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
รวม 503
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 476 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 27 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 503 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 1
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 10
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 15
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 1
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 25
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 10 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 15 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 25 คน