HOME

Avatar


โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

ที่อยู่122 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
อาจารย์ทีปรึกษา นายชาญณรงค์ อาภรณ์พงษ์
โทรศัพท์ 044-641191 , 088-3492625
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายจารุกิตต์ จรัญกลาง
นาย นิติพงษ์ บุญขวาง
นางสาวจิดาภา ทิพย์กระโทก
นายศักรินทร์ แทนกลาง
นายวศิน ฉันสิมา
มงคล สุทน
นาย.ประกาษิต รวดเร็ว
นายวีรพล ตามกลาง
นายณัฐนันท์ อ่อนสลวย
นางสาวจิราภรณ์ แสนบุญ
นายกรวิชญ์ ไชยโยลา
นายทิลายุ วิบูรณ์สาร
นายนิวัฒน์ ปุ่นแก้ว
นายยศกร ผ้างาม
นายพิพัฒน์ ศิริวัฒน์

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 52 90
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 925 1,512
รวมทั้งหมด 2,579คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 92
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 89
รถโรงเรียน/รถเดือน 166
รถโดยสารสาธารณะ 18
เดินมารร. 36
  401
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 1 0 0
2559 3 0 0
2560 97 0 0
2561 58 0 0
159 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 401
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2036
รวม 2437
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 142
รวม 142
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 401
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2178
รวม 2579
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2437 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 142 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2579 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 19
รถจักรยานยนต์ 49
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 71
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 19
รถจักรยานยนต์ 49
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 71
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 71 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 71 คน