HOME

Avatar


โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

ที่อยู่122 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
อาจารย์ทีปรึกษา นายชาญณรงค์ อาภรณ์พงษ์
โทรศัพท์ 044-641191 , 088-3492625

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 53 95
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 1,235 1,465
รวมทั้งหมด 2,848คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 52
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 54
รถโรงเรียน/รถเดือน 130
รถโดยสารสาธารณะ 14
เดินมารร. 24
  274
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 1 0 0
2559 3 0 0
2560 97 0 0
2561 58 0 0
159 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 274
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2426
รวม 2700
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 148
รวม 148
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 274
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2574
รวม 2848
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2700 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 148 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2848 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 32
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 40
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 32
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 40
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 40 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 40 คน