HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

เลขที่ 1 ถนนบ้านเก่า-แพงพวย ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
อาจารย์ที่ปรึกษา นายชัฏชกริช แก้วยอด
โทรศัพท์ 044-631556 ,082-7570106




รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายภัทรพล ใจเที่ยง
นายเขตไทย พลเยี่ยม
นายพงศกร กุยทวีจร
นางสาวพรนภา สารบรรณ
นายนฤพงษ์ มะปะทา
นางสาวสุธิดา เอี้ยงกูล
นางสาวเพชรา ตะวงศ์
นางสาวปวีณา ตะโสรัตน์
นายอชิตะ แก้วปรือ
นางสาวชนัชชา มะโรงมืด
นายธิติพัทธ์ พันธ์สิริ
นางสาวภูมรินทร์ กุมรัมย์
นางสาวอาทิตยา เกิดสีทอง
นายแสนบุญ รักน้ำเที่ยง
นางสาวทิพพรัตน์ คงสืบ

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 35 67
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 973 1,201
รวมทั้งหมด 2,276คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 424
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 39
รถโรงเรียน/รถเดือน 1
รถโดยสารสาธารณะ 2
เดินมารร. 17
  483
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 2 0 0
2559 2 0 0
2560 42 0 0
2561 23 0 0
69 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 482
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1692
รวม 2174
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 101
รวม 102
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 483
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1793
รวม 2276
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2174 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 102 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2276 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 53
รถจักรยานยนต์ 300
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 355
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 53
รถจักรยานยนต์ 300
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 355
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 355 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 355 คน