HOME

Avatar


โรงเรียนเทศบาลอำนาจ

โรงเรียนเทศบาลอำนาจ
ถ.ชยางกูร ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37120

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กำภล คำจุมพล
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

สุริยา มูลสาร
นวพร ทาระศรี
ธนการณ์ นิลสว่าง
อริสา ทันจิตร์
ธนากร สุมาลุ
ฉัตรกมล พูลศรี
พีรพัฒน์ ช่วยมิตร
ณัฐวุฒิ หาญสัตย์
ณงค์ชัย ทับศรีรัก
ธราเทพ เย็นใจ
ดาราศักดิ์ แท่นทอง
ณัฐชนนท์ เลิศสำรวยพันธุ์
ครรชิตพล ผ่องจิตร
พีรภัทร์ มารัตน์
พลพล ไชยราช

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 5 10
เจ้าหน้าที่ 6 5
นักเรียน 274 193
รวมทั้งหมด 493คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 55
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 206
รถโรงเรียน/รถเดือน 172
รถโดยสารสาธารณะ 4
เดินมารร. 7
  444
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 2 0 0
2 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 443
อยู่ระหว่างดำเนินการ 24
รวม 467
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 25
รวม 26
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 444
อยู่ระหว่างดำเนินการ 49
รวม 493
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 467 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 26 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 493 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 4
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 14
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 4
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 14
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 14 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 14 คน