HOME

Avatar


โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค

175 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 26 65
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 689 869
รวมทั้งหมด 1,649คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 51
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 141
รถโรงเรียน/รถเดือน 189
รถโดยสารสาธารณะ 145
เดินมารร. 23
  549
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 18 0 0
2558 16 0 0
2559 8 0 0
42 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 549
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1009
รวม 1558
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 91
รวม 91
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 549
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1100
รวม 1649
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1558 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 91 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1649 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 26
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 37
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 26
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 37
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 37 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 37 คน