HOME

Avatar


โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

26 ซอย ศรีจุมพล 1 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาวนงนภัส คำนวล
นายศิวัช ปะโนรัมย์
นายอภิสิทธิ์ บุญเสร็จ
นายเชษฐา กลิ่นดี
นางสาวธนพร แสงอุบล
นางสาวสุฑาพร อินทร์ผล
นายพสิษฐ์ ระเมียดดี
นายเดชาวัฒน์ เจริญศิริ
นายอภิวัชร์ สุขแสวง
นายชัยณรงค์ พันธุ์ศิริ
นางสาวสุภักษร สุบินนาม
นายภูดิศ ศรีธัญรัตน์
นางสาวสลิลทิพย์ โฉมศรี
นายสธน วรรณศิริ
นางสาววนัสนันท์ นทะชาลี

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 26 62
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 800 934
รวมทั้งหมด 1,822คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 71
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 394
รถโรงเรียน/รถเดือน 248
รถโดยสารสาธารณะ 3
เดินมารร. 5
  721
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2561 36 0 0
36 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 721
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1013
รวม 1734
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 88
รวม 88
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 721
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1101
รวม 1822
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1734 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 88 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1822 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 57
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 57
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 57
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 57
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 57 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 57 คน