HOME

Avatar


โรงเรียนบ้านไผ่

851 หมู่ 1 ถนนเจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110อบรมวินัยจราจร
รถรับส่งนักเรียน
อาสาจราจร
ขีดสีตีเส้นบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 42 102
เจ้าหน้าที่ 27 32
นักเรียน 1,095 1,822
รวมทั้งหมด 3,120คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 687
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 800
รถโรงเรียน/รถเดือน 1035
รถโดยสารสาธารณะ 326
เดินมารร. 52
  2,900
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 4 0 0
2560 20 0 0
2561 30 0 0
2562 54 0 0
2563 27 0 0
135 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 2733
อยู่ระหว่างดำเนินการ 184
รวม 2917
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 167
อยู่ระหว่างดำเนินการ 36
รวม 203
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 2900
อยู่ระหว่างดำเนินการ 220
รวม 3120
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2917 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 203 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3120 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 464
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 470
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 46
รถกระบะ 21
รถอื่นๆ 0
รวม 67
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 464
รถเก๋ง 48
รถกระบะ 25
รถอื่นๆ 0
รวม 537
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 470 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 67 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 537 คน