HOME

Avatar


วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

784 หมู่ ที่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 65 34
เจ้าหน้าที่ 22 24
นักเรียน 1,944 1,540
รวมทั้งหมด 3,629คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 295
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 31
รถโรงเรียน/รถเดือน 29
รถโดยสารสาธารณะ 54
เดินมารร. 2
  411
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 16 0 0
2558 3 0 0
2559 10 0 0
2560 40 0 0
2561 25 0 0
2562 27 1 1
2563 11 0 0
132 1 1

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 410
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3074
รวม 3484
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 144
รวม 145
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 411
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3218
รวม 3629
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3484 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 145 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3629 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 42
รถจักรยานยนต์ 202
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 248
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 42
รถจักรยานยนต์ 202
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 248
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 248 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 248 คน