HOME

Avatar


วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

784 หมู่ ที่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายอภิเดช แสนพันธ์
นายจักรพงษ์ หวังอ้อมกลาง
นายธีรพงษ์ ไชโยกุล
นายณัฐวัตร สาระบุตร
นายจิระศักดิ์ เทียมราช
นายวรัญญู อิ่มพรมราช
นายวัชรพล ครุฑทุ่ง
นายโกวิทย์ อ่อนบึง
นายพงศ์อมร สุมาลัย
นายนัฐกานต์ ไวสุวรรณ์

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 84 58
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 1,724 1,379
รวมทั้งหมด 3,245คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 295
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 31
รถโรงเรียน/รถเดือน 29
รถโดยสารสาธารณะ 54
เดินมารร. 2
  411
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 16 0 0
2558 3 0 0
2559 10 0 0
2560 40 0 0
2561 25 0 0
2562 27 1 1
121 1 1

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 410
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2693
รวม 3103
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 141
รวม 142
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 411
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2834
รวม 3245
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3103 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 142 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3245 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 42
รถจักรยานยนต์ 202
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 248
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 42
รถจักรยานยนต์ 202
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 248
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 248 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 248 คน