HOME

Avatar


โรงเรียนกุมภวาปี

ม.3 บ้านดงเมือง ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

ธีรภรณ์ คนซื่อ
อาราดา อุตะอามาตร
สุชาดา บุญชม
นริศรา พิมพ์ทอง
อมรรัตน์ แสงจันทร์
ปัญญาพร ผิวผา
นทึกานต์ ดงพอง
อรรถพล แสนแสง
สุดารัตน์ อ่อนสุด
สุพัตรา นาเมืองรักษ์
ปรายฟ้า ญาณไพโรจน์
พิยดา เครือหงษ์
ญาสุมินทร์ สุขรมย์
อารียา วาจาเด็ด
เปมิกา ศรีสุวอ

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ - -
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน - -
รวมทั้งหมด 0คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 210
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 190
รถโรงเรียน/รถเดือน 485
รถโดยสารสาธารณะ 198
เดินมารร. 34
  1,117
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 18 0 0
2559 9 0 0
2560 9 0 0
2561 16 0 0
2562 3 0 0
55 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1117
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1117
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 0 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 30
รถจักรยานยนต์ 111
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 13
รถอื่นๆ 1
รวม 156
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 30
รถจักรยานยนต์ 111
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 13
รถอื่นๆ 1
รวม 156
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 156 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 156 คน