HOME

Avatar


โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ม.8 บ้านแดง ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130โครงการชมรม RSC มีจิตสำนึกความปลอดภัย


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

กฤติมาภรณ์ ภูกลาง
อิศราธรณ์ ชนะสะแบง
วราภรณ์ หังษาบุตร
เกษราภรณ์ บุญภา
นายอดิเทพ นามกาสา
สุภาดา ชาวกล้า
นายทศพร บุญภา
นางสาววรกมล บรรพต
พีรพัฒน์ วัฒนบุตร
เกศวริน ทุมดี
กัญญารักษ์ หาวิรส
เจษฎา บุญภา
วิชยาพร บุญภา
อริษา ไชยบุบผา
รัทยา ม้ามงคล
ศุภกฤต บุญไชย
อลงกรณ์ บุญภา
กัญจนพร ศรีรักษา
ศุภกานต์ สุขสำราญ
ปาริชาติ สีวังราช
ธิดาพร ดงชมภู
นันทิกานต์ หมื่นขัตติยะ
ฤชากร จันสุภีร์
อรัชพร ลีชน
ศุภากร จรุงพันธ์
ธันยพร ตาระเต็ง
ภัชราภรณ์ ฮวบเอื่ยม
วชิราญาณ์ ทาหล่อน
เบญจมาศ กรแสน
สุนิสา ลีลด
วิญาดา สงเสส
พิมพร เม้าราษี
ทะวินันท์ อินธิเสน
พรรวษา นันทะสอน
พรีดา จันธิราช
ปัทนาพล บุญภา
พรตะวัน วังทอง
ภัทรวดี บุญภา
จีรวรรณ ศรีเดช
ชัยนันท์ จำปาคำ
ธิดาพร จันทา
ธาริณี เทพสุวรรณ
วันวิสา พังภักดี
สุพัตรา ไวพจน์

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 20 15
เจ้าหน้าที่ 1 2
นักเรียน 233 271
รวมทั้งหมด 542คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 307
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 58
รถโรงเรียน/รถเดือน 94
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 18
  477
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 6 0 0
2558 13 0 0
2559 4 0 0
2560 3 0 0
2561 8 0 0
2562 5 0 0
39 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 477
อยู่ระหว่างดำเนินการ 27
รวม 504
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 38
รวม 38
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 477
อยู่ระหว่างดำเนินการ 65
รวม 542
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 504 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 38 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 542 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 25
รถจักรยานยนต์ 197
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 1
รวม 224
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 25
รถจักรยานยนต์ 197
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 1
รวม 224
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 224 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 224 คน