HOME

Avatar


โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

133 ถนน อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 28 125
เจ้าหน้าที่ 8 9
นักเรียน 1,867 1,637
รวมทั้งหมด 3,674คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 1
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 0
รถโรงเรียน/รถเดือน 0
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 0
  1
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 25 0 0
2559 13 0 0
2560 5 0 0
2562 4 0 0
47 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3503
รวม 3504
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 170
รวม 170
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3673
รวม 3674
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3504 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 170 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3674 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 0 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 0 คน