HOME

Avatar


โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

133 ถนน อำเภอ ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000อบรมลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจรบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 24 141
เจ้าหน้าที่ 9 6
นักเรียน 1,871 1,602
รวมทั้งหมด 3,653คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 180
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 2178
รถโรงเรียน/รถเดือน 723
รถโดยสารสาธารณะ 400
เดินมารร. 57
  3,538
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 25 0 0
2559 13 0 0
2560 5 0 0
2562 4 0 0
47 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 3538
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 3473
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 180
รวม 180
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 3538
อยู่ระหว่างดำเนินการ 115
รวม 3653
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3473 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 180 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3653 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 169
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 2
รวม 174
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 169
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 2
รวม 174
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 174 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 174 คน