HOME

Avatar


โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

ม 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จ นครพนม 48130
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

เด็กหญิงเกศรินทร์ บุตรชา
เด็กหญิงรุ่งธิวา หลาบโพธิ์
เด็กหญิงจิตราภรณ์ พรหมพินิจ
เด็กหญิงอลิสา สังขะขีรี
เด็กหญิงอลิสา สังขะขีรี
เด็กหญิงอลิสา สังขะขีรี
เด็กหญิงรัชนก วงศ์ละคร
เด็กหญิงรัชนก วงศ์ละคร
เด็กหญิงวิริญญา อุปชาคำ
เด็กหญิงเกศสุดา ฤทธิสะการ
เด็กหญิงปานตะวัน โสมแผ้ว
เด็กหญิงพิมพกานต์ ชนะพจน์
เด็กหญิงพิมพกานต์ ชนะพจน์
เด็กหญิงปวีณา บุตรชา
เด็กหญิงปิยะดา ปาคะ
เด็กหญิงปิยะมิตร พรหมพินิจ
เด็กชายภูวมินทร์ กงแก่นทา
เด็กชายอภิวัตร ลีลา
เด็กชายอภิรักษ์ พรหมพินิจ

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 11 17
เจ้าหน้าที่ 2 3
นักเรียน 268 256
รวมทั้งหมด 557คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 95
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 292
รถโรงเรียน/รถเดือน 37
รถโดยสารสาธารณะ 2
เดินมารร. 137
  563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 1 0 0
1 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 543
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 524
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 20
อยู่ระหว่างดำเนินการ 13
รวม 33
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 563
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 557
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 524 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 33 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 557 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 18
รถจักรยานยนต์ 29
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 47
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 13
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 18
รถจักรยานยนต์ 29
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 60
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 47 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 13 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 60 คน