HOME

Avatar


โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

ม 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จ นครพนม 48130





บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 11 17
เจ้าหน้าที่ 2 3
นักเรียน 268 256
รวมทั้งหมด 557คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 95
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 292
รถโรงเรียน/รถเดือน 37
รถโดยสารสาธารณะ 2
เดินมารร. 137
  563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 1 0 0
1 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 543
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 524
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 20
อยู่ระหว่างดำเนินการ 13
รวม 33
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 563
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 557
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 524 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 33 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 557 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 18
รถจักรยานยนต์ 29
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 47
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 13
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 18
รถจักรยานยนต์ 29
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 60
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 47 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 13 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 60 คน