HOME

Avatar


โรงเรียนผดุงนารี

Phadungnaree School
เลขที่ 143 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายภักดี เอื้อราษฎร์
ธีระศักดิ์ จันทะกล
นายบดินทร์ นาถาดทอง
นายยศนรินทร์ พรมรอด
นางสาวรัตติกาญจน์ รักษาภักดี
นางสาวเบญจมาศ คารมหวาน
นายศรัณ ทัพขวา
กัลยารัตน์ สวัสดิ์จิตต์
นางสาวเมษา ไชยแสนสวด
นาย อภิรัตน์ นาสินสร้อย
นางสาวอารีรัตน์ อินทฤทธิ์

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ - -
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน - -
รวมทั้งหมด 0คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 105
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 131
รถโรงเรียน/รถเดือน 126
รถโดยสารสาธารณะ 269
เดินมารร. 17
  648
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 647
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 648
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 0 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 49
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 1
รวม 62
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 1
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 9
รถจักรยานยนต์ 49
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 1
รวม 63
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 62 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 63 คน