HOME

Avatar


โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ที่อยู่ 207 ม.10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่50290
อาจารย์ที่ปรึกษา นางจีราพรรณ มหาพรม
เบอร์โทรศัพท์ 087-1765157 091-8534507
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นาย วรรธนัย ทิพย์ไร่

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 39 54
เจ้าหน้าที่ 17 11
นักเรียน 631 805
รวมทั้งหมด 1,557คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 294
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 340
รถโรงเรียน/รถเดือน 590
รถโดยสารสาธารณะ 77
เดินมารร. 34
  1,335
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 56 0 0
2558 31 0 0
2559 28 0 0
2560 40 0 0
2561 13 0 0
2562 10 0 0
178 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1335
อยู่ระหว่างดำเนินการ 101
รวม 1436
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 121
รวม 121
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1335
อยู่ระหว่างดำเนินการ 222
รวม 1557
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1436 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 121 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1557 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 0 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 0 คน