HOME

Avatar


โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

97 หมู่ที่ 10 ถนน พหลโยธิน ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย เชียงราย 57130กิจกรรมรับมอบหมวกนิรภัย ธนาคารหมวก
กิจกรรมเซอร์ไพรส์มอบหมวกกันน๊อค
อบรมเสริมสร้างความรู้และวินัยในการใช้รถใช้ถนน
กิจกรรมทาสีเส้นจราจร


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายคุณาสิน ปีเจ้อ
นายวีรกุล ศรีวรรณ
นางสาวพลอยงามวงค์ปันนา
นายมาณพ อุคำ
นายเอกชัย นามแสง
นายสุรศักดิ์ แซ่หม่า
นายพชรพล ดวงเพ็ชร
นายวรวิทย์ ใหญ่กลาง
เด็กหญิงปริยาภัทร หัตถัง
เด็กหญิงวรนุช แว่วสอน
นางสาวจารุวรรณ อุ่นคำ
นางสาวฟองทิพย์ ตุงคะบุรี
นางสาวปิยะธิดา อินต๊ะวงค์
นางสาวดาวเรือง นามแก้ว
นายธาม ขวัญประเสริฐ
นางสาวขนิษฐา มะโนแก้ว
นายมินทร์ธาดา จำกัด
นายโรเบิร์ต จอห์น แอ็ทคินสัน
นายนิกร วงค์ษา
นางสาวกัลยาณิน คำผาย
นางสาวกุลภัสสร์ ธรรมวงค์
นางสาวดาว นามแสง
นายณัฐพงศ์ ชูตรี
นางสาวแพรวฤทัย ศรีใจปลูก
นายกองคำ อารวย
นางสาวจินตพร ฟ้าสิทธิชัย
นายบุญศรี สามมล
นางสาวสุภรัตน์ แสงทอง
นางสาวสุพรรษา สายทอง
นางสาวน้องพิม คำคม
นายพีรภัทท์ ช้างย้อ
นายวีรภัทร เทียงจันทร์
นายรติภัทร บำรุงแจ่ม
นางสาวนลิตา เสวิสิทธิ์
นางสาวบุญฑิกา กิจตระกูล
นางสาวอุษณีย์ จรดล
นายอาชาไนย ทรายหมอ
นายพลวัต สายเดช
นายปรเมษฐ์ แก้วขจรคำ
นายณัฐดนัย จันทร์ทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ มณีรัตน์
นางสาวศิริพร ดวงใจ
นางสาวเรวดี นามวงค์
นายปิยะ ขันบันลังค์
นายวิทูรย์ แสงแก้ว
นางสาวพนิตนันท์ คำปันบุตร
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเต็ม
นางสาวสุภาพร คำติ๊บ
นางสาวดวงใจ คำหลิ่ง
นางสาวอรปรียา แสงไก
นางสาวสุวนันท์ ศรีสะอาด
นางสาวกัลยาเรศ สุภาวงค์

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 76 90
เจ้าหน้าที่ 16 25
นักเรียน 1,234 1,657
รวมทั้งหมด 3,098คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 985
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 647
รถโรงเรียน/รถเดือน 441
รถโดยสารสาธารณะ 43
เดินมารร. 69
  2,185
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2556 73 0 0
2557 70 0 0
2558 129 0 0
2559 88 0 0
2560 33 0 0
2561 22 0 0
2562 46 0 0
461 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 2121
อยู่ระหว่างดำเนินการ 770
รวม 2891
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 65
อยู่ระหว่างดำเนินการ 142
รวม 207
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 2186
อยู่ระหว่างดำเนินการ 912
รวม 3098
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2891 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 207 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3098 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 69
รถจักรยานยนต์ 700
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 772
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 18
รถกระบะ 8
รถอื่นๆ 0
รวม 27
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 70
รถจักรยานยนต์ 700
รถเก๋ง 20
รถกระบะ 9
รถอื่นๆ 0
รวม 799
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 772 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 27 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 799 คน