HOME

Avatar


มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง - แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 285 337
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 1,954 4,363
รวมทั้งหมด 6,939คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 2570
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 155
รถโรงเรียน/รถเดือน 2
รถโดยสารสาธารณะ 10
เดินมารร. 185
  2,922
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 46 0 0
2559 32 0 0
2560 106 0 0
2561 63 0 0
2562 28 0 0
275 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 2846
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3471
รวม 6317
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 77
อยู่ระหว่างดำเนินการ 545
รวม 622
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 2923
อยู่ระหว่างดำเนินการ 4016
รวม 6939
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 6317 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 622 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 6939 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 191
รถจักรยานยนต์ 1925
รถเก๋ง 67
รถกระบะ 10
รถอื่นๆ 0
รวม 2193
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 44
รถกระบะ 11
รถอื่นๆ 0
รวม 57
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 193
รถจักรยานยนต์ 1925
รถเก๋ง 111
รถกระบะ 21
รถอื่นๆ 0
รวม 2250
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 2193 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 57 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 2250 คน