HOME

Avatar


มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง - แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 144 209
เจ้าหน้าที่ 85 149
นักเรียน 450 875
รวมทั้งหมด 1,912คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 540
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 68
รถโรงเรียน/รถเดือน 81
รถโดยสารสาธารณะ 7
เดินมารร. 17
  713
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 46 0 0
2559 32 0 0
2560 106 0 0
2561 63 0 0
2562 28 0 0
2563 10 0 0
285 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 689
อยู่ระหว่างดำเนินการ 636
รวม 1325
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 24
อยู่ระหว่างดำเนินการ 563
รวม 587
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 713
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1199
รวม 1912
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1325 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 587 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1912 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 94
รถจักรยานยนต์ 387
รถเก๋ง 8
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 491
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 4
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 8
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 0
รวม 16
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 98
รถจักรยานยนต์ 387
รถเก๋ง 16
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 507
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 491 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 16 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 507 คน