HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคตาก

195 หมู่ 3 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตากหมวกกันน้อคบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 29 10
เจ้าหน้าที่ 56 36
นักเรียน 980 1,403
รวมทั้งหมด 2,514คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 1396
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 266
รถโรงเรียน/รถเดือน 441
รถโดยสารสาธารณะ 91
เดินมารร. 49
  2,243
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 5 0 0
2558 3 0 0
2559 5 0 0
2560 3 0 0
2561 8 0 0
2562 5 0 0
29 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 2188
อยู่ระหว่างดำเนินการ 195
รวม 2383
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 56
อยู่ระหว่างดำเนินการ 75
รวม 131
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 2244
อยู่ระหว่างดำเนินการ 270
รวม 2514
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2383 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 131 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2514 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 229
รถจักรยานยนต์ 878
รถเก๋ง 7
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 3
รวม 1118
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 15
รถกระบะ 8
รถอื่นๆ 0
รวม 28
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 234
รถจักรยานยนต์ 878
รถเก๋ง 22
รถกระบะ 9
รถอื่นๆ 3
รวม 1146
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 1118 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 28 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 1146 คน