HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคตาก

195 หมู่ 3 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 62 59
เจ้าหน้าที่ 13 25
นักเรียน 1,624 1,031
รวมทั้งหมด 2,814คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 1088
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 227
รถโรงเรียน/รถเดือน 366
รถโดยสารสาธารณะ 76
เดินมารร. 25
  1,782
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 5 0 0
2558 3 0 0
2559 5 0 0
2560 3 0 0
2561 8 0 0
2562 5 0 0
2563 2 0 0
31 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1767
อยู่ระหว่างดำเนินการ 888
รวม 2655
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 17
อยู่ระหว่างดำเนินการ 142
รวม 159
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1784
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1030
รวม 2814
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2655 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 159 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2814 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 187
รถจักรยานยนต์ 749
รถเก๋ง 8
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 4
รวม 950
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 4
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 7
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 188
รถจักรยานยนต์ 749
รถเก๋ง 12
รถกระบะ 4
รถอื่นๆ 4
รวม 957
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 950 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 7 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 957 คน