HOME

Avatar


โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม

ที่อยู่ 254 หมู่ที่ 3 ต.แม่ตะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140/นายนพชัย สีนวล/086-2057110ซ่อมป้ายจราจร


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

ทิราภรณ์ ไชยการ
ธนพล ยาพรม
เบญญาภา ถาน้อย
อิสริยา แสนเนตร
สุณากร สืบสัญญา
สิรภพ กรุยกระโทก
ชไมพร แก้วกลุ่ม
ณัฐณิชา ปันกัน
เกษราภรณ์ ปวงคำ
ณัฐวัตร ดวงจันทร์
ปัญจพล ตาคำปัญญา
ศิริวิทย์ กุลธรรมอนุตระ
ณัฐพร วงษ์อำนาจ
อริสา สมณะ
อภิชัย มันตาธรรม
รินรดา เทียนสว่าง
กนกวรรณ ฟูเตป
กมลชนก คำดี
ชนนิกานต์ สีนิ้วงาม

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 14 22
เจ้าหน้าที่ 1 1
นักเรียน 235 279
รวมทั้งหมด 552คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 139
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 139
รถโรงเรียน/รถเดือน 107
รถโดยสารสาธารณะ 15
เดินมารร. 151
  551
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 1 0 0
2559 2 0 0
2560 2 0 0
2561 6 0 0
11 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 515
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 514
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 36
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2
รวม 38
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 551
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1
รวม 552
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 514 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 38 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 552 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 91
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 93
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 16
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 91
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 109
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 93 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 16 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 109 คน