HOME

Avatar


โรงเรียนตะพานหิน

ที่อยู่ 221 ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรอาจารย์สมศักดิ์ นิติสกุลชัย
เบอร์โทร. 0894617176โครงการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายธนกร เสือคุ่ย
นางสาวพิมพ์ลภัส เมืองแพน
นางสาว ฐาปนา บุตรศรี
นางสาวธัญญาพร กันเพ็ง
กัญญาภรณ์ ปั้นผ่อง
จันทิมา สุทธิเรือง
นายปิยะ จันทร์เเจ้ง
นางสาวสุดารัตน์ เขียวละออ
นายชิ​ษณุพงศ์​ จันทร์ประเทศ​
นางสาวชรินรัตน์ อุ้ยมาก
นาย อดิศร สิงหนาท
นาย ขวัญชัย หรุ่นขำ
นายสิทธิพัฒน์ สิทธิพันธุรักษ์

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ - -
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน - -
รวมทั้งหมด 0คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 80
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 123
รถโรงเรียน/รถเดือน 186
รถโดยสารสาธารณะ 57
เดินมารร. 6
  452
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 5 0 0
5 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 452
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 452
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 0 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 43
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 56
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 43
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 56
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 56 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 56 คน