HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ที่อยู่ 33 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
อาจารย์เฉลิมรัฐ วิแหลม
เบอร์โทร.083-6312460

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 65 84
เจ้าหน้าที่ 15 35
นักเรียน 2,074 1,322
รวมทั้งหมด 3,595คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 732
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 98
รถโรงเรียน/รถเดือน 77
รถโดยสารสาธารณะ 8
เดินมารร. 12
  927
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 880
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2516
รวม 3396
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 47
อยู่ระหว่างดำเนินการ 152
รวม 199
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 927
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2668
รวม 3595
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3396 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 199 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3595 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 63
รถจักรยานยนต์ 500
รถเก๋ง 4
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 567
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 17
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 25
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 64
รถจักรยานยนต์ 500
รถเก๋ง 21
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 0
รวม 592
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 567 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 25 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 592 คน