HOME

Avatar


โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

ที่อยู่ 229 ม.3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตi 66000

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 21 49
เจ้าหน้าที่ 10 15
นักเรียน 658 943
รวมทั้งหมด 1,696คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 397
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 432
รถโรงเรียน/รถเดือน 739
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 0
  1,568
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 58 0 0
2561 52 0 0
2563 28 0 0
138 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1568
อยู่ระหว่างดำเนินการ 33
รวม 1601
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 95
รวม 95
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1568
อยู่ระหว่างดำเนินการ 128
รวม 1696
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1601 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 95 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1696 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 44
รถจักรยานยนต์ 312
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 5
รถอื่นๆ 0
รวม 361
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 44
รถจักรยานยนต์ 312
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 5
รถอื่นๆ 0
รวม 361
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 361 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 361 คน