HOME

Avatar


โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

ที่อยู่ ม.4 บ้านถ้ำคะนอง ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
อาจารย์บุญเลิศ บรรพบุตร
เบอร์โทร.086-6815893

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 32 25
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 391 599
รวมทั้งหมด 1,047คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 195
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 111
รถโรงเรียน/รถเดือน 534
รถโดยสารสาธารณะ 24
เดินมารร. 11
  875
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2556 13 0 0
2557 49 0 0
2558 52 0 0
2559 101 0 0
2560 15 0 0
230 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 873
อยู่ระหว่างดำเนินการ 117
รวม 990
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 2
อยู่ระหว่างดำเนินการ 55
รวม 57
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 875
อยู่ระหว่างดำเนินการ 172
รวม 1047
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 990 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 57 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1047 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 21
รถจักรยานยนต์ 127
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 154
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 1
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 21
รถจักรยานยนต์ 127
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 155
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 154 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 155 คน