HOME

Avatar


โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองสวรรคโลก

163/2 ถนนหน้าเมือง ต.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 20 28
เจ้าหน้าที่ 2 3
นักเรียน 514 553
รวมทั้งหมด 1,120คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 288
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 322
รถโรงเรียน/รถเดือน 615
รถโดยสารสาธารณะ 5
เดินมารร. 19
  1,249
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 1 0 0
2560 3 0 0
2561 3 0 0
2562 2 0 0
2563 12 0 0
21 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1201
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 1067
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 48
อยู่ระหว่างดำเนินการ 5
รวม 53
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1249
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 1120
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1067 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 53 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1120 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 8
รถจักรยานยนต์ 229
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 237
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 8
รถอื่นๆ 0
รวม 19
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 229
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 8
รถอื่นๆ 0
รวม 256
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 237 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 19 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 256 คน