HOME

Avatar


โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองสวรรคโลก

163/2 ถนนหน้าเมือง ต.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัยโครงการถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจรโดยชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา(RVP Road Safety Camp)ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
โครงการถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจรโดยชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา(RVP Road Safety Camp)ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 20 28
เจ้าหน้าที่ 2 3
นักเรียน 514 553
รวมทั้งหมด 1,120คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 189
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 227
รถโรงเรียน/รถเดือน 432
รถโดยสารสาธารณะ 11
เดินมารร. 16
  875
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 1 0 0
2560 3 0 0
2561 3 0 0
2562 2 0 0
9 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 844
อยู่ระหว่างดำเนินการ 223
รวม 1067
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 31
อยู่ระหว่างดำเนินการ 22
รวม 53
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 875
อยู่ระหว่างดำเนินการ 245
รวม 1120
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1067 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 53 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1120 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 6
รถจักรยานยนต์ 141
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 148
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 5
รถอื่นๆ 0
รวม 8
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 8
รถจักรยานยนต์ 141
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 6
รถอื่นๆ 0
รวม 156
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 148 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 8 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 156 คน