HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

-ทีอยู่ :
10/1 หมู่ 10 ถนนเขาชนกัน-ลานสัก ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
-อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายอาทิตย์ รอดย้อย 093-593-9051
2. นายชานนท์ เสนาะจำนงค์ 082-767-0937

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 22 28
เจ้าหน้าที่ 9 2
นักเรียน 271 642
รวมทั้งหมด 974คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 292
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 6
รถโรงเรียน/รถเดือน 10
รถโดยสารสาธารณะ 1
เดินมารร. 2
  311
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 7 0 0
2559 8 0 0
2560 8 0 0
2561 10 0 0
2562 10 0 0
2563 7 0 0
50 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 265
อยู่ระหว่างดำเนินการ 648
รวม 913
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 46
อยู่ระหว่างดำเนินการ 15
รวม 61
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 311
อยู่ระหว่างดำเนินการ 663
รวม 974
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 913 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 61 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 974 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 12
รถจักรยานยนต์ 53
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 65
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 12
รถจักรยานยนต์ 53
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 65
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 65 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 65 คน