HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

-ทีอยู่ :
10/1 หมู่ 10 ถนนเขาชนกัน-ลานสัก ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
-อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายอาทิตย์ รอดย้อย 093-593-9051
2. นายชานนท์ เสนาะจำนงค์ 082-767-0937

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 22 28
เจ้าหน้าที่ 9 1
นักเรียน 289 642
รวมทั้งหมด 991คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 560
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 25
รถโรงเรียน/รถเดือน 27
รถโดยสารสาธารณะ 4
เดินมารร. 10
  626
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 7 0 0
2559 8 0 0
2560 8 0 0
2561 10 0 0
2562 10 0 0
43 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 549
อยู่ระหว่างดำเนินการ 382
รวม 931
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 77
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 60
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 626
อยู่ระหว่างดำเนินการ 365
รวม 991
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 931 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 60 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 991 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 23
รถจักรยานยนต์ 146
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 169
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 6
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 8
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 24
รถจักรยานยนต์ 146
รถเก๋ง 6
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 177
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 169 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 8 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 177 คน