HOME

Avatar


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์

-ทีอยู่ :
160 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

-อาจารย์ที่ปรึกษา
1.นายศุภเชษฐ์คุณ ภัคไพสิฐกุล 091-143-9495
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายชนกันต์ ดีโนนอด
นางสาวกนกวรรณ คมสินธุ์
นางสาวบุษบา วงศ์ศิลป์
นางสาวนฤมล มาละวงษ์
นายชยพล กลิ่นอ่อน
นางสาวสำอางค์ ทองม่วง
นางสาวธาริณี ยงยิ่งพงษ์พันธ์
นางสาวกาญจนา ญาติจันอัด
นางสาวนลพรรณ บุญยิ่ง
นายประวิทย์ อันบุรี
นายกวีวัฒน์ เย็นสุข
นายชยากร จันทร์เกิด
นายกิติ พันเทศน์
นางสาวปาริชาติ กิจอรรถ
นางสาวโชติกา แสนวิสุด
นายสถาพร เมมา
นายปลัดพงษ์ เกื้อจลูด

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ - -
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 460 256
รวมทั้งหมด 716คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 184
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 429
รถโรงเรียน/รถเดือน 58
รถโดยสารสาธารณะ 60
เดินมารร. 82
  813
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 16 0 0
2559 13 0 0
2560 10 0 0
2561 7 0 0
2562 10 0 0
56 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 792
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 716
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 21
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 813
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 716
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 716 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 716 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 6
รถจักรยานยนต์ 14
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 25
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 12
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 14
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 7
รถจักรยานยนต์ 14
รถเก๋ง 15
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 39
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 25 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 14 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 39 คน