HOME

Avatar


โรงเรียนพระบางวิทยา

-ทีอยู่ :
300 หมู่ 15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240

-อาจารย์ที่ปรึกษา
1. น.ส.พรประภา พัฒนพงษ์ 081-785-1343
2. นายไพฑูรย์ ไวยธัญกิจ 083-953-4329

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 20 23
เจ้าหน้าที่ 2 2
นักเรียน 301 362
รวมทั้งหมด 710คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 82
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 208
รถโรงเรียน/รถเดือน 374
รถโดยสารสาธารณะ 8
เดินมารร. 23
  695
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 46 0 0
2559 20 0 0
2560 9 0 0
2561 11 0 0
2562 8 0 0
94 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 693
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 663
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 2
อยู่ระหว่างดำเนินการ 45
รวม 47
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 695
อยู่ระหว่างดำเนินการ 15
รวม 710
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 663 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 47 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 710 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 46
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 47
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 1
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 46
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 48
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 47 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 48 คน