HOME

Avatar


โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

-ทีอยู่ :
140 หมู่ 13 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

-อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายธงชัย ศรีคำขลิบ 081-045-3967

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 33 64
เจ้าหน้าที่ 9 12
นักเรียน 768 973
รวมทั้งหมด 1,859คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 269
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 178
รถโรงเรียน/รถเดือน 292
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 0
  739
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 10 0 0
2559 13 0 0
2560 16 0 0
2561 10 0 0
2562 8 0 0
2563 11 0 0
68 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 613
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1128
รวม 1741
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 126
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 118
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 739
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1120
รวม 1859
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1741 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 118 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1859 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 143
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 143
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 26
รถกระบะ 12
รถอื่นๆ 0
รวม 38
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 143
รถเก๋ง 26
รถกระบะ 12
รถอื่นๆ 0
รวม 181
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 143 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 38 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 181 คน