HOME

Avatar


โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

-ทีอยู่ :
140 หมู่ 13 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

-อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายธงชัย ศรีคำขลิบ 081-045-3967

รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายสุรพัด เส็งเอี่ยม
นางสาวธาวีนี ป้อมยุคล
นางสาวญาณินี ทองดี
นางสาวณิชา เหล่าละวะ
นางสาวพัชรพร พุกสุข
นางสาวสุดารัตน์ คำสุม
นางสาวธัญสิริ จาบทอง
นางสาวนิพาดา เมฆสงค์
นางสาวกัญญาวีร์ ครึ่งธิ
นางสาวกัลยกร ครึ่งธิ
นางสาววิมลรัตน์ ฟุ้งสุข
นางสาวพัชรินทร์ สาเสือ
นางสาวศรัณย์พร เหี่ยวเกิด
นางสาวองค์อร นะภาสนธิ์
นางสาวอภิชญา สุขจิตร

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 30 51
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 765 955
รวมทั้งหมด 1,801คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 146
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 232
รถโรงเรียน/รถเดือน 556
รถโดยสารสาธารณะ 137
เดินมารร. 33
  1,104
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 10 0 0
2559 13 0 0
2560 16 0 0
2561 10 0 0
2562 8 0 0
57 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1104
อยู่ระหว่างดำเนินการ 616
รวม 1720
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 80
รวม 81
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1105
อยู่ระหว่างดำเนินการ 696
รวม 1801
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1720 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 81 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1801 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 12
รถจักรยานยนต์ 66
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 81
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 12
รถจักรยานยนต์ 66
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 81
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 81 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 81 คน