HOME

Avatar


โรงเรียนวัชรวิทยา

โรงเรียนวัชรวิทยา
ที่ตั้ง 93 ถนนเทศบาล2 ต ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
อาจารย์ที่ปรึกษาชม นางชญาภา นิวาสประกฤติ
เบอร์ติดต่อ 055-711901สำรวจข้อมูลการเดินทางมาโรงเรียนบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 40 90
เจ้าหน้าที่ 9 8
นักเรียน 673 1,109
รวมทั้งหมด 1,929คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 146
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 479
รถโรงเรียน/รถเดือน 375
รถโดยสารสาธารณะ 84
เดินมารร. 24
  1,108
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 1 0 0
2561 8 0 0
2562 5 0 0
14 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1099
อยู่ระหว่างดำเนินการ 683
รวม 1782
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 9
อยู่ระหว่างดำเนินการ 138
รวม 147
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1108
อยู่ระหว่างดำเนินการ 821
รวม 1929
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1782 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 147 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1929 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 14
รถจักรยานยนต์ 67
รถเก๋ง 5
รถกระบะ 5
รถอื่นๆ 1
รวม 92
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 6
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 6
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 14
รถจักรยานยนต์ 67
รถเก๋ง 11
รถกระบะ 5
รถอื่นๆ 1
รวม 98
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 92 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 98 คน