HOME

Avatar


โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ที่อยู่ : เลขที่ 477 หมู่ที่ 1 ถนนพรหมวิถี ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9100, 08-2404-4690
โทรสาร : 0-5536-9092อบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร กับบริษัทโชคชัยมอเตอร์
โครงการพัฒนาความรู้รอบด้านสุขภาพด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
สวมหมวกรัดคาง กระตุ้นการสวมหมวกนิรภัย
นักเรียนชมรมจัดทำป้ายรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
MOUโครงการธนาคารหมวก
สำรวจการเดินทางมาโรงเรียน
จราจรน้อยบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 1 2
เจ้าหน้าที่ 23 59
นักเรียน 479 713
รวมทั้งหมด 1,277คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 146
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 214
รถโรงเรียน/รถเดือน 670
รถโดยสารสาธารณะ 39
เดินมารร. 17
  1,086
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 31 0 0
2560 28 0 0
2561 14 0 0
2562 14 0 0
87 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1086
อยู่ระหว่างดำเนินการ 106
รวม 1192
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 85
รวม 85
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1086
อยู่ระหว่างดำเนินการ 191
รวม 1277
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1192 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 85 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1277 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 89
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 94
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 5
รถจักรยานยนต์ 89
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 94
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 94 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 94 คน