HOME

Avatar


โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

ที่อยู่ : เลขที่ 477 หมู่ที่ 1 ถนนพรหมวิถี ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทรศัพท์ : 0-5536-9100, 08-2404-4690
โทรสาร : 0-5536-9092

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 1 2
เจ้าหน้าที่ 20 50
นักเรียน 500 690
รวมทั้งหมด 1,263คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 171
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 140
รถโรงเรียน/รถเดือน 380
รถโดยสารสาธารณะ 32
เดินมารร. 6
  729
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 31 0 0
2560 28 0 0
2561 14 0 0
2562 14 0 0
2563 6 0 0
93 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 729
อยู่ระหว่างดำเนินการ 461
รวม 1190
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 73
รวม 73
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 729
อยู่ระหว่างดำเนินการ 534
รวม 1263
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1190 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 73 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1263 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 3
รถจักรยานยนต์ 139
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 143
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 3
รถจักรยานยนต์ 139
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 143
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 143 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 143 คน