HOME

Avatar


โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

ที่อยู่ :หมู่ที่ 5 บ้านบางกระทุ่ม
ตำบล :บางกระทุ่ม
อำเภอ :บางกระทุ่ม
จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :65110
โทรศัพท์ :0-5539-1123
โทรสาร :055391123ความปลอดภัยเข้า-ออก รร.สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
5 นาที วินัยดีหน้าเสาธง
police ilert u
โรงเรียนมาตรฐานสากล


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายณัฐวุฒิ ตางจงราช
นายชิษณุพงศ์ ได้พร
นายชนินททร์ ศรีสอาด
นายกฤษณะ นาคกำเนิด
นายกฤษณะ นุชบ้านป่า
นายเดชนรินทร์ ศรีสอาด
นายวิชญ์พล ทับผึ้ง
นส.ภัทรพรณ์ ฉัตรพันธ์
นส.ชวัลนุช ตุ้มสุข
นส.พัชราภรณ์ อ่ำเจริญ
นส.นภัสกร น่วมด้วง
นส.จันทรา ทับทิม
นส.ญภากร คงเทศ
นส.พิมพ์ชนก แสงสุวรรณ
นส.ช่อทิพย์ มาสีกุก

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ - -
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน - -
รวมทั้งหมด 0คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 182
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 205
รถโรงเรียน/รถเดือน 394
รถโดยสารสาธารณะ 96
เดินมารร. 5
  882
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 22 0 0
2560 15 0 0
2561 7 0 0
2562 11 0 0
55 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 882
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 882
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 0 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 7
รถจักรยานยนต์ 79
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 87
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 7
รถจักรยานยนต์ 79
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 87
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 87 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 87 คน