HOME

Avatar


โรงเรียนสรรพยาวิทยา

ม.4

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 14 22
เจ้าหน้าที่ 4 1
นักเรียน 250 285
รวมทั้งหมด 576คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2564
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 2
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 0
รถโรงเรียน/รถเดือน 0
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 0
  2
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 4 0 0
2562 1 0 0
2563 1 0 0
2564 1 0 0
7 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 535
รวม 535
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 2
อยู่ระหว่างดำเนินการ 39
รวม 41
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 2
อยู่ระหว่างดำเนินการ 574
รวม 576
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 535 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 41 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 576 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 2
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 2
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 0 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 2 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 2 คน