HOME

Avatar


โรงเรียนสรรพยาวิทยา

ม.4
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาวธันยชนก เนียมจันทร์
นางสาวพรรพิษา โตชม
นางสาวอริสรา คูณหนึ่งแวง
นายจิรายุ จุ้ยขาว
นายณัชพล บุญแต้ม
นายนพดล ทองจีน
นายภูผา ถิ่นกมุท
นายภคิน สารคนธ์
นางสาวณัชชา พระชัย
นางสาวรัชดากร รอดแก้ว
นางสาวจินดามณี แสงดอกไม้
นางสาวกรรณิการ์ อยู่ภู่
นางสาวณิชากร อยู่สี
นางสาวสุภัสสร อัมภรัตน์
นางสาวธิชานันท์ พ่วงทอง

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 10 16
เจ้าหน้าที่ 5 2
นักเรียน 237 264
รวมทั้งหมด 534คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 158
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 174
รถโรงเรียน/รถเดือน 89
รถโดยสารสาธารณะ 5
เดินมารร. 61
  487
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2558 4 0 0
4 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 481
อยู่ระหว่างดำเนินการ 20
รวม 501
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 6
อยู่ระหว่างดำเนินการ 27
รวม 33
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 487
อยู่ระหว่างดำเนินการ 47
รวม 534
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 501 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 33 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 534 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 23
รถจักรยานยนต์ 74
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 97
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 5
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 6
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 23
รถจักรยานยนต์ 74
รถเก๋ง 5
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 103
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 97 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 103 คน