HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 74 ถ.ขุนช้าง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี/อาจารย์ประพนธ์ สุขสุวรรณ/"คนสุพรรณร่วมใจ ลดภัยทางถนน"
พี่สอนน้องป.5
อบรมใบขับขี่ร่วมกับบรร.ศรีประจันต์เมธีประมุข
วัยรุ่นยุคใหม่ใส่หมวกนิรภัยปลอดภัยไว้ก่อน
หมวกกันน็อกอัจฉริยะ
ไฟสูงไฟต่ำ อัจฉริยะ
ขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดเร็ว ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ
วัยรุ่นยุคใหม่ต้องมีใบขับขี่ 100 %
อบรมทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์
โครงการขับขี่ปลอดภัย
โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นาย ศราวุฒิ มีสุข
นาย พีรพัฒน์ สัตย์ใจเที่ยง
นาย ฐิติกร อุบลเเย้ม
ธีรพัฒน์ ทองแก้ว
นาย ภานุวัฒน์ มาตรวิจิตร
ฒิติศักดิ์ ยอดนุ่ม
นาย ธนพล ศิริเพ็ญ
นาย อดิศร สุดโต
นาย ภูชิต ธัญญเจริญ
จิรายุส ครองยศ
นาย ธีรภัทร์ เอื้อทยา
ณัฐวัตร สาสุวรรน
นพพร พูลสวัสดิ์
ณัฐวุฒิ โพธิ์หอม

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 108 17
เจ้าหน้าที่ 11 32
นักเรียน 3,255 469
รวมทั้งหมด 3,892คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 764
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 182
รถโรงเรียน/รถเดือน 125
รถโดยสารสาธารณะ 163
เดินมารร. 49
  1,283
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2554 67 0 0
2555 68 0 0
2556 69 0 0
2557 81 0 0
2558 74 0 0
2559 58 0 0
2560 59 0 0
2561 55 0 0
2562 22 0 0
553 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1283
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2441
รวม 3724
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 167
รวม 168
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1284
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2608
รวม 3892
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3724 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 168 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3892 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 88
รถจักรยานยนต์ 497
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 7
รถอื่นๆ 3
รวม 604
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 1
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 88
รถจักรยานยนต์ 497
รถเก๋ง 9
รถกระบะ 8
รถอื่นๆ 3
รวม 605
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 604 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 605 คน