HOME

Avatar


โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

เลขที่ 1200 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 52 87
เจ้าหน้าที่ 12 12
นักเรียน 1,490 1,900
รวมทั้งหมด 3,553คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 77
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 259
รถโรงเรียน/รถเดือน 12
รถโดยสารสาธารณะ 317
เดินมารร. 19
  684
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 9 0 0
2560 8 0 0
2561 7 0 0
2562 6 0 0
30 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 684
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2706
รวม 3390
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 163
รวม 163
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 684
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2869
รวม 3553
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3390 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 163 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3553 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 6
รถจักรยานยนต์ 28
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 37
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 6
รถจักรยานยนต์ 28
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 37
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 37 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 37 คน