HOME

Avatar


โรงเรียนคงคาราม

เลขที่ 346 หมู่ 4 ถนน บันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000กิจกรรมที่ 7 อบรมการทำใบขับขี่
กิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 35 81
เจ้าหน้าที่ 16 18
นักเรียน 1,003 1,212
รวมทั้งหมด 2,365คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 203
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 235
รถโรงเรียน/รถเดือน 526
รถโดยสารสาธารณะ 75
เดินมารร. 9
  1,048
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 1 0 0
2561 90 0 0
91 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 980
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1235
รวม 2215
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 68
อยู่ระหว่างดำเนินการ 82
รวม 150
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1048
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1317
รวม 2365
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2215 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 150 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2365 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 12
รถจักรยานยนต์ 70
รถเก๋ง 5
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 88
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 4
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 30
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 36
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 16
รถจักรยานยนต์ 70
รถเก๋ง 35
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 124
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 88 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 36 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 124 คน