HOME

Avatar


โรงเรียนบางระจันวิทยา

หมู่ 3
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

น.ส.พรฐิตา พรหมลี
น.ส.พัชราภา ยิ่งมาก
ด.ญ.วิมลสิริ สีม่วง
น.ส.โสมวรรณ จำปาทอง
น.ส.อมรรัตน์ ลือดาว
น.ส.ธาสินี ชาวชอบ
น.ส.ปาริชาติ คชสาร
ด.ญ.ปรียากร บุญช่วย
ด.ช.ณัฐพล ดากา
นายศุภกิตติ์ กันโต
นายทินภัทร สังฆพันธ์
นายธีรวัต ศรีดวงแก้ว
ด.ญ.ปราณปรียา ยวดมงคล
ด.ญ.ภาวินี ทองดีศรีสวัสดิ์
นางสาวนินทิกานต์ เณรงาม

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 17 38
เจ้าหน้าที่ 3 6
นักเรียน - -
รวมทั้งหมด 64คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 230
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 203
รถโรงเรียน/รถเดือน 194
รถโดยสารสาธารณะ 21
เดินมารร. 16
  664
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 660
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 4
อยู่ระหว่างดำเนินการ 60
รวม 64
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 664
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 64
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 64 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 64 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 34
รถจักรยานยนต์ 138
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 174
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 3
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 34
รถจักรยานยนต์ 138
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 177
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 174 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 3 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 177 คน