HOME

Avatar


โรงเรียนบางระจันวิทยา

หมู่ 3

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 17 43
เจ้าหน้าที่ 3 6
นักเรียน 499 506
รวมทั้งหมด 1,074คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 230
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 203
รถโรงเรียน/รถเดือน 194
รถโดยสารสาธารณะ 21
เดินมารร. 16
  664
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 660
อยู่ระหว่างดำเนินการ 345
รวม 1005
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 4
อยู่ระหว่างดำเนินการ 65
รวม 69
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 664
อยู่ระหว่างดำเนินการ 410
รวม 1074
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1005 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 69 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1074 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 34
รถจักรยานยนต์ 138
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 174
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 2
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 3
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 34
รถจักรยานยนต์ 138
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 177
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 174 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 3 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 177 คน