HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

ถ.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84000
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

น.ส.นารีรัตน์ รักกะเปา
น.ส.เบญจพรรณ ชุมพินิจ
นายเกียรติศักดิ์ ศรีนาคนิล
น.ส.วรรณพร พนัส
น.ส.วิชชุฎา ชัยธรรม
น.ส.รุ่งนภาวรรณ ทับแก้ว
น.ส.อรอุมา ดวงจอม
น.ส.สุพัตรา แก้วชนะ
น.ส.มัลลิกา นาคพี่น้อง
น.ส.อาทิตยา เทพบุญศรี
น.ส.อลิตา นิลเวช
น.ส.กรรณิการ์ ฤกษ์เกิด
น.ส.สกุณี ดีสำอางค์
น.ส.สกุณา ดีสำอางค์
น.ส.อาทิตติยา หมื่นไชย

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 17 10
เจ้าหน้าที่ 1 4
นักเรียน 420 200
รวมทั้งหมด 652คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 142
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 130
รถโรงเรียน/รถเดือน 0
รถโดยสารสาธารณะ 377
เดินมารร. 0
  649
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 4 0 0
2560 3 0 0
2561 4 0 0
11 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 649
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 620
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 32
รวม 32
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 649
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3
รวม 652
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 620 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 32 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 652 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 142
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 142
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 142
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 142
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 142 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 142 คน