HOME

Avatar


โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

99 หมู่ 16 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
นางปิยะนุช มากแก้ว 081-0857169ตรวจรถ
ครู 5 นาทีหน้าเสาธงบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 21 56
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 494 654
รวมทั้งหมด 1,225คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2563
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 68
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 121
รถโรงเรียน/รถเดือน 280
รถโดยสารสาธารณะ 11
เดินมารร. 19
  499
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 3 0 0
2558 3 0 0
2559 4 0 0
2560 2 0 0
2561 6 0 0
2562 1 0 0
19 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 499
อยู่ระหว่างดำเนินการ 649
รวม 1148
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 77
รวม 77
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 499
อยู่ระหว่างดำเนินการ 726
รวม 1225
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1148 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 77 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1225 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 14
รถจักรยานยนต์ 36
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 51
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 14
รถจักรยานยนต์ 36
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 51
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 51 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 51 คน