HOME

Avatar


โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

99 หมู่ 16 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
นางปิยะนุช มากแก้ว 081-0857169

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 15 44
เจ้าหน้าที่ 8 2
นักเรียน 414 609
รวมทั้งหมด 1,092คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 84
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 87
รถโรงเรียน/รถเดือน 298
รถโดยสารสาธารณะ 34
เดินมารร. 52
  555
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 3 0 0
2558 3 0 0
2559 4 0 0
2560 2 0 0
2561 6 0 0
2562 1 0 0
19 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 555
อยู่ระหว่างดำเนินการ 468
รวม 1023
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 69
รวม 69
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 555
อยู่ระหว่างดำเนินการ 537
รวม 1092
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1023 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 69 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1092 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 13
รถจักรยานยนต์ 46
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 60
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 13
รถจักรยานยนต์ 46
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 60
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 60 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 60 คน