HOME

Avatar


โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ถนนเพชรเกษม ม. 1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
อ.สมพร มีทรัพย์ โทร 0862876539 / 077 811078
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นางสาวฐิติมา คงชนะ
นางสาวพรธิดา อินทร์ชู
นางสาวบัณฑิตา พลทำ
นายณัฐพงศ์ บุญมี
นายกฤษฎา สุดโท
นายน้ำเพชร คุ้มเพชร
นางสาวณัฎฐณิชา เดชา
นางสาวปุณยภา ติกวัฒนานนท์
นางสาวปรียานัฐ ย้อยนวล
นางสาวชนากานต์ คชสงค์
นางสาวพรชนก ศักดิ์พรหม
นางสาวดารารัตน์ หวังพัฒน์
นางสาวปานกนก มโนธรรม
นางสาวสริตา ภู่เพชร
นางสาวอารียา หอสกุล

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 28 96
เจ้าหน้าที่ 5 15
นักเรียน 933 1,132
รวมทั้งหมด 2,209คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 98
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 656
รถโรงเรียน/รถเดือน 211
รถโดยสารสาธารณะ 51
เดินมารร. 26
  1,042
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 10 0 0
2561 6 0 0
16 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 1042
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1023
รวม 2065
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 144
รวม 144
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 1042
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1167
รวม 2209
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2065 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 144 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2209 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 7
รถจักรยานยนต์ 60
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 73
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 7
รถจักรยานยนต์ 60
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 0
รวม 73
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 73 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 73 คน