HOME

Avatar


โรงเรียนกระบุรีวิทยา

ถ.เพชรเกษม ม. 2 ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี ระนอง 85110

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 45 50
เจ้าหน้าที่ 4 7
นักเรียน 465 542
รวมทั้งหมด 1,113คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 91
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 132
รถโรงเรียน/รถเดือน 609
รถโดยสารสาธารณะ 34
เดินมารร. 22
  888
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 11 2 2
2561 11 1 1
22 3 3

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 866
อยู่ระหว่างดำเนินการ 141
รวม 1007
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 23
อยู่ระหว่างดำเนินการ 83
รวม 106
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 889
อยู่ระหว่างดำเนินการ 224
รวม 1113
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1007 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 106 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1113 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 4
รถจักรยานยนต์ 34
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 1
รวม 41
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 8
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 9
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 4
รถจักรยานยนต์ 34
รถเก๋ง 8
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 1
รวม 50
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 41 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 9 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 50 คน