HOME

Avatar


โรงเรียนกระบุรีวิทยา

ถ.เพชรเกษม ม. 2 ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี ระนอง 85110อบรมทำใบขับขี่บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 15 19
เจ้าหน้าที่ 4 3
นักเรียน 352 340
รวมทั้งหมด 733คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 91
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 132
รถโรงเรียน/รถเดือน 609
รถโดยสารสาธารณะ 34
เดินมารร. 22
  888
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 11 2 2
2561 11 1 1
2563 3 0 0
25 3 3

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 866
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 692
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 23
อยู่ระหว่างดำเนินการ 18
รวม 41
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 889
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 733
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 692 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 41 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 733 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 4
รถจักรยานยนต์ 34
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 1
รวม 41
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 8
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 9
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 4
รถจักรยานยนต์ 34
รถเก๋ง 8
รถกระบะ 3
รถอื่นๆ 1
รวม 50
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 41 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 9 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 50 คน