HOME

Avatar


วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11 ถ.วิเชียรชม ถ.เมือง จ.สงขลา 90000
อาจารย์ที่ปรึกษา นายณกร แซ่หลี 0862727325
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ 074-311590 ต่อ 116
fax 074-311074TEST2บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 29 9
เจ้าหน้าที่ 15 32
นักเรียน 909 0
รวมทั้งหมด 994คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 340
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 47
รถโรงเรียน/รถเดือน 0
รถโดยสารสาธารณะ 56
เดินมารร. 10
  453
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 19 0 0
2558 16 0 0
2559 16 0 0
2560 18 0 0
2561 18 0 0
87 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 448
อยู่ระหว่างดำเนินการ 461
รวม 909
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 5
อยู่ระหว่างดำเนินการ 80
รวม 85
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 453
อยู่ระหว่างดำเนินการ 541
รวม 994
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 909 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 85 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 994 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 38
รถจักรยานยนต์ 248
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 289
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 3
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 38
รถจักรยานยนต์ 248
รถเก๋ง 4
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 292
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 289 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 3 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 292 คน