HOME

Avatar


วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

11 ถ.วิเชียรชม ถ.เมือง จ.สงขลา 90000
อาจารย์ที่ปรึกษา นายณกร แซ่หลี 0862727325
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ 074-311590 ต่อ 116
fax 074-311074TEST2


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นาย ภาสกร จู่เถี้ยง
นายรวีวัฒน์ สว่างศรี
นายธนบูลย์ ดิศรพงศ์
นายสิทธิกร บุญช่วย
นายธนพร แสงจันทรศิริ
นายศุภกฤต สุวรรณฤทธิ์
นายไชยวัฒ บัวเป็นไกร
นายภวัต เส้งรักษา
นายฐิติศักดิ์ เพ็ชรสัจจะ
นายพจโนตม์ บำรุงกรณ์
นายธินกรณ์ พรหมคีรี
นายณัฐวุฒิ ประยูร
นายธรรมศาสตร์ บุญเรือง
นายสิริวัฒน์ เหล่าแก้ว
นายสหภาพ ไชยภักดี

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 29 9
เจ้าหน้าที่ 15 32
นักเรียน 909 0
รวมทั้งหมด 994คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 340
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 47
รถโรงเรียน/รถเดือน 0
รถโดยสารสาธารณะ 56
เดินมารร. 10
  453
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 19 0 0
2558 16 0 0
2559 16 0 0
2560 18 0 0
2561 18 0 0
87 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 448
อยู่ระหว่างดำเนินการ 461
รวม 909
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 5
อยู่ระหว่างดำเนินการ 80
รวม 85
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 453
อยู่ระหว่างดำเนินการ 541
รวม 994
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 909 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 85 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 994 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 38
รถจักรยานยนต์ 248
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 289
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 3
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 3
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 38
รถจักรยานยนต์ 248
รถเก๋ง 4
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 292
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 289 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 3 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 292 คน