HOME

Avatar


โรงเรียนวังวิเศษ

176/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายจักรี ศรีสมัย
นางสาวปริยากร ชมชื่น
นางสาวภัทรชนก อ้นเพชร
นางสาวชลธิชา ทองสาย
นางสาวใบหยก เข็มทอง
นางสาวสิริกานต์ ชูอินทร์
นางสาวพิมพ์ชนก คงมีสุข
นางสาววิภาดา หัวหิน
นางสาวชญานี ช่วยดู
นางสาวกมลชนก นาวาแก้ว
นางสาวอัฐภิญญา เข็มทอง
นางสาวอัญชลีพร แก้วเพ็ง
นางสาวรุ้งนภา โอทอง
นายวัฒนชัย ชูหอยทอง
นายคณิศร บัวมีกลิ่น
นายศุภกิตติ์ จริงจิตร
นายอลงกรณ์ ชัยชู
นายเจตนิพัทธ์ ศรีคง
นายวีรภัทร ปานมี
นางสาวสุดารัตน์ เขียวบุญจันทร์

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 19 44
เจ้าหน้าที่ 5 4
นักเรียน 450 480
รวมทั้งหมด 1,002คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 345
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 556
รถโรงเรียน/รถเดือน 17
รถโดยสารสาธารณะ 9
เดินมารร. 9
  936
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 872
อยู่ระหว่างดำเนินการ 58
รวม 930
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 64
อยู่ระหว่างดำเนินการ 8
รวม 72
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 936
อยู่ระหว่างดำเนินการ 66
รวม 1002
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 930 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 72 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1002 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 262
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 263
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 29
รถกระบะ 12
รถอื่นๆ 0
รวม 41
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 262
รถเก๋ง 30
รถกระบะ 12
รถอื่นๆ 0
รวม 304
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 263 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 41 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 304 คน