HOME

Avatar


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

10 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นารนี ดอเล๊าะ โทรศัพท์ 089-9788158

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 17 51
เจ้าหน้าที่ 17 25
นักเรียน 144 845
รวมทั้งหมด 1,099คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 321
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 98
รถโรงเรียน/รถเดือน 8
รถโดยสารสาธารณะ 15
เดินมารร. 6
  448
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 3 0 0
2561 12 0 0
2562 10 0 0
25 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 448
อยู่ระหว่างดำเนินการ 541
รวม 989
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 110
รวม 110
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 448
อยู่ระหว่างดำเนินการ 651
รวม 1099
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 989 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 110 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1099 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 45
รถจักรยานยนต์ 223
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 268
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 45
รถจักรยานยนต์ 223
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 268
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 268 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 268 คน