สรุปข้อมูลอุบัติเหตุนักเรียนของสาขาทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2550 - 2563


ปี จำนวนนักเรียน จำนวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ(คน) ผู้พิการจากอุบัติเหตุ (คน) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุุ (คน) อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2563 42,917 48,982 91,899 2 3 1 4 - - - - - - 0.00 0.00 0.00
2562 123,446 125,142 248,588 246 141 118 259 - - - 5 - 5 3.01 0.00 2.01
2561 157,796 152,348 310,144 185 187 86 273 1 - 1 3 2 5 0.93 0.61 1.61
2560 155,891 150,978 306,869 155 170 78 248 - - - 8 - 8 1.67 0.00 2.61
2559 243,109 260,626 503,735 517 559 318 877 1 - 1 13 2 15 1.80 0.27 2.98
2558 218,510 235,598 454,108 234 280 127 407 2 - 2 10 1 11 1.06 0.10 2.42
2557 202,406 219,359 421,765 39 106 88 194 - - - 8 - 8 0.70 0.00 1.90
2556 153,029 164,797 317,826 27 47 28 75 1 - 1 1 1 2 0.08 0.07 0.63
2555 112,590 113,449 226,039 4 28 10 38 - - - 2 - 2 0.14 0.00 0.88
2554 97,759 96,568 194,327 5 16 13 29 - - - 3 3 6 0.20 0.19 3.09
2553 85,502 80,583 166,085 4 41 32 73 1 - 1 7 1 8 0.44 0.06 4.82
2552 44,704 44,712 89,416 1 6 11 17 - - - - - - 0.00 0.00 0.00
2551 21,616 21,475 43,091 2 67 26 93 - - - 8 - 8 0.48 0.00 18.57
2550 1,948 1,951 3,899 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
รวม 1,661,223 1,716,568 3,377,791 1,421 1,651 936 2,587 6 0 6 68 10 78 0.63 0.58 2.31
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากร นักเรียน ประจำปี 2563ข้อมูลชมรมที่มีการสำรวจการเดินทางมาในแต่ละสถานศึกษา 2563


โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร (ตัวอย่าง)